Đồng hồ

LỊCH

Mời thầy cô cafe

Ảnh ngẫu nhiên

Danh ngôn

Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên

  0 khách và 0 thành viên

  Từ điển


  Tra theo từ điển:  Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Đơn điệu
  Bình thường
  Ý kiến khác

  Trò chuyện

  liên kết website

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Mùa thi đến rùi - Xem cách thi cử thời @ nhé!

  Tuyển tập các đề thi tuyển sinh 2009-2010

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phạm Phú Phước (trang riêng)
  Ngày gửi: 16h:25' 08-11-2010
  Dung lượng: 5.4 MB
  Số lượt tải: 33
  Số lượt thích: 0 người
  Së GD&§T Hµ Néi §Ò thi tuyÓn sinh líp 10
  --------------- N¨m häc: 2009 - 2010.
  M«n: To¸n.
  Ngµy thi: 23 - 6 - 2009.
  Thêi gian lµm bµi: 120 phót.

  C©u I(2,5®): Cho biÓu thøc A = , víi x ≥ 0 vµ x ≠ 4.
  1/ Rót gän biÓu thøc A.
  2/ TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc A khi x = 25.
  3/ T×m gi¸ trÞ cña x ®Ó A = -1/3.

  C©u II (2,5®): Gi¶i bµi to¸n b»ng c¸ch lËp ph¬ng tr×nh hoÆc hÖ ph¬ng tr×nh:
  Hai tæ s¶n xuÊt cïng may mét lo¹i ¸o. NÕu tæ thø nhÊt may trong 3 ngµy, tæ thø hai may trong 5 ngµy th× c¶ hai tæ may ®îc 1310 chiÕc ¸o. BiÕt r»ng trong mét ngµy tæ thø nhÊt may ®îc nhiÒu h¬n tæ thø hai lµ 10 chiÕc ¸o. Hái mçi tæ trong mét ngµy may ®îc bao nhiªu chiÕc ¸o?

  C©u III (1,0®):
  Cho ph¬ng tr×nh (Èn x): x2 – 2(m+1)x + m2 +2 = 0
  1/ Gi¶i ph¬ng tr×nh ®· cho khi m = 1.
  2/ T×m gi¸ trÞ cña m ®Ó ph¬ng tr×nh ®· cho cã nghiÖm ph©n biÖt x1, x2 tho¶ m·n hÖ thøc x12 + x22 = 10.

  C©u IV(3,5®):
  Cho ®êng trßn (O;R) vµ ®iÓm A n»m bªn ngoµi ®êng trßn. KÎ tiÕp tuyÕn AB, AC víi ®êng trßn (B, C lµ c¸c tiÕp ®iÓm).
  1/ Chøng minh ABOC lµ tø gi¸c néi tiÕp.
  2/ Gäi E lµ giao ®iÓm cña BC vµ OA. Chøng minh BE vu«ng gãc víi OA vµ OE.OA = R2.
  3/ Trªn cung nhá BC cña ®êng trßn (O;R) lÊy ®iÓm K bÊt kú (K kh¸c B vµ C). TiÕp tuyÕn t¹i K cña ®êng trßn (O;R) c¾t AB, AC theo thø tù t¹i P, Q. Chøng minh tam gi¸c APQ cã chu vi kh«ng ®æi khi K chuyÓn ®éng trªn cung nhá BC.
  4/ §êng th¼ng qua O vµ vu«ng gãc víi OA c¾t c¸c ®êng th¼ng AB, AC theo thø tù t¹i c¸c ®iÓm M, N. Chøng minh PM + QN ≥ MN.

  C©u V(0,5®):
  Gi¶i ph¬ng tr×nh: 


  §¸p ¸n
  C©u I:
  
  C©u II:
  
  C©u III:
  
  C©u V:

  Së GD&§T CÇn Th¬ §Ò thi tuyÓn sinh líp 10
  ---------------- N¨m häc: 2009 – 2010.
  M«n: To¸n.
  Thêi gian lµm bµi: 120 phót

  C©u I: (1,5®) Cho biÓu thøc A = 
  1/ Rót gän biÓu thøc A.
  2/ T×m gi¸ trÞ cña x ®Ó A > 0.
  C©u II: (2,0®) Gi¶i bÊt ph¬ng tr×nh vµ c¸c ph¬ng tr×nh sau:
  1. 6 - 3x ≥ -9 2. x +1 = x - 5
  3. 36x4 - 97x2 + 36 = 0 4. 
  C©u III: (1,0®) T×m hai sè a, b sao cho 7a + 4b = -4 vµ ®êng th¼ng ax + by = -1 ®i qua ®iÓm A(-2;-1).
  C©u IV: (1,5®) Trong mÆt ph¼ng to¹ ®é Oxy cho hµm sè y = ax2 cã ®å thÞ (P).
  1. T×m a, biÕt r»ng (P) c¾t ®êng th¼ng (d) cã ph¬ng tr×nh y = -x - t¹i ®iÓm A cã hoµnh ®é b»ng 3. VÏ ®å thÞ (P) øng víi a võa t×m ®îc.
  2. T×m to¹ ®é giao ®iÓm thø hai B (B kh¸c A) cña (P) vµ (d).
  C©u V: (4,0®) Cho tam gi¸c ABC vu«ng ë A, cã AB = 14, BC = 50. §êng ph©n gi¸c cña gãc ABC vµ ®êng trung trùc cña c¹nh AC c¾t nhau t¹i E.
  1. Chøng minh tø gi¸c ABCE néi tiÕp ®îc trong mét ®êng trßn. X¸c ®Þnh t©m O cña ®êng trßn nµy.
  2. TÝnh BE.
  3. VÏ ®êng kÝnh EF cña ®êng trßn t©m (O). AE vµ BF c¾t nhau t¹i P. Chøng minh c¸c ®êng th¼ng BE, PO, AF ®ång quy.
  4. TÝnh diÖn tÝch phÇn h×nh trßn t©m (O) n»m ngoµi ngò gi¸c ABFCE.  Gîi ý §¸p ¸n:

  
  
  


  Së GD&§T Thõa Thiªn HuÕ §Ò thi tuyÓn sinh líp 10
  ---------------- N¨m häc: 2009 – 2010.
  M«n: To¸n.
  Thêi gian lµm bµi: 120 phót
  Bµi 1: (2,25®)
  Kh«ng sö dông m¸y tÝnh bá tói, h·y gi¶i c¸c ph¬ng tr×nh sau:
  a) 5x2 + 13x - 6=0 b) 4x4 - 7x2 - 2 = 0 c) 
  Bµi 2: (2,25®)
  a) Cho hµm sè y = ax + b. T×m a, b biÕt r»ng ®å thÞ cña hµm sè ®· cho song song víi ®êng th¼ng y = -3x + 5 vµ ®i qua ®iÓm A thuéc Parabol (P): y = x2 cã hoµng ®é b»ng -2.
  b) Kh«ng cÇn gi¶i, chøng tá r»ng ph¬ng tr×nh ()x2 - 2x - = 0 cã hai nghiÖm ph©n biÖt vµ tÝnh tæng c¸c b×nh ph¬ng hai nghiÖm ®ã.

  Bµi 3: (1,5®)
  Hai m¸y ñi lµm viÖc trong vßng 12 giê th× san lÊp ®îc khu ®Êt. Nõu m¸y ñi thø nhÊt lµm mét m×nh trong 42 giê råi nghØ vµ sau ®ã m¸y ñi thø hai lµm mét m×nh trong 22 giê th× c¶ hai m¸y ñi san lÊp ®îc 25% khu ®Êt ®ã. Hái nÕu lµm mét m×nh th× mçi m¸y ñi san lÊp xong khu ®Êt ®· cho trong bao l©u.

  Bµi 4: (2,75®) Cho ®êng trßn (O) ®êng kÝnh AB = 2R. VÏ tiÕp tuyÕn d víi ®êng trßn (O) t¹i B. Gäi C vµ D lµ hai ®iÓm tuú ý trªn tiÕp tuyÕn d sao cho B n»m gi÷a C vµ D. C¸c tia AC vµ AD c¾t (O) lÇn lît t¹i E vµ F (E, F kh¸c A).
  1. Chøng minh: CB2 = CA.CE
  2. Chøng minh: tø gi¸c CEFD néi tiÕp trong ®êng trßn t©m (O’).
  3. Chøng minh: c¸c tÝch AC.AE vµ AD.AF cïng b»ng mét sè kh«ng ®æi. TiÕp tuyÕn cña (O’) kÎ tõ A tiÕp xóc víi (O’) t¹i T. Khi C hoÆc D di ®éng trªn d th× ®iÓm T ch¹y trªn ®êng th¼ng cè ®Þnh nµo?

  Bµi 5: (1,25®)
  Mét c¸i phÔu cã h×nh trªn d¹ng h×nh nãn ®Ønh S, b¸n kÝnh ®¸y R = 15cm, chiÒu cao h = 30cm. Mét h×nh trô ®Æc b»ng kim lo¹i cã b¸n kÝnh ®¸y r = 10cm ®Æt võa khÝt trong h×nh nãn cã ®Çy níc (xem h×nh bªn). Ngêi ta nhÊc nhÑ h×nh trô ra khái phÔu. H·y tÝnh thÓ tÝch vµ chiÒu cao cña khèi níc cßn l¹i trong phÔu.


  Gîi ý ®¸p ¸n
  Së GD vµ §T
  Thµnh phè Hå ChÝ Minh
  K× thi tuyÓn sinh líp 10
  Trung häc phæ th«ng
  N¨m häc 2009-2010
  Kho¸ ngµy 24-6-2009
  M«n thi: to¸n
  
  
  C©u I: Gi¶i c¸c ph¬ng tr×nh vµ hÖ ph¬ng tr×nh sau:
  a) 8x2 - 2x - 1 = 0
  b) 
  c) x4 - 2x2 - 3 = 0
  d) 3x2 - 2x + 2 = 0
  C©u II:
  a) VÏ ®å thÞ (P) cña hµm sè y = vµ ®êng th¼ng (d): y = x + 4 trªn cïng mét hÖ trôc to¹ ®é.
  b) T×m to¹ ®é giao ®iÓm cña (P) vµ (d) b»ng phÐp tÝnh.
  C©u III:
  Thu gän c¸c biÓu thøc sau:
  A = 
  B = 
  C©u IV: Cho ph¬ng tr×nh x2 - (5m - 1)x + 6m2 - 2m = 0 (m lµ tham sè)
  a) Chøng minh ph¬ng tr×nh lu«n cã nghiÖm víi mäi m.
  b) Gäi x1, x2 lµ nghiÖm cña ph¬ng tr×nh. T×m m ®Ó x12 + x22 =1.
  C©u V: Cho tam gi¸c ABC (ABa) Chóng minh r»ng AEHF vµ AEDB lµ c¸c tø gi¸c néi tiÕp ®êng trßn.
  b) VÏ ®êng kÝnh AK cña ®êng trßn (O). Chøng minh tam gi¸c ABD vµ tam gi¸c AKC ®ång d¹ng víi nhau. Suy ra AB.AC = 2R.AD vµ S = .
  c) Gäi M lµ trung ®iÓm cña BC. Chøng minh EFDM lµ tø gi¸c néi tiÕp ®êng trßn.
  d) Chøngminh r»ng OC vu«ng gãc víi DE vµ (DE + EF + FD).R = 2 S.
  Gîi ý ®¸p ¸n
  
  
  
  
  
  
  

  
  Së GD - §T K× thi tuyÓn sinh líp 10 n¨m häc 2009-2010
  Kh¸nh hoµ m«n: to¸n
  Ngµy thi : 19/6/2009
  Thêi gian lµm bµi: 120 phót (kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò)
  Bµi 1: (2,0®) (Kh«ng dïng m¸y tÝnh cÇm tay)
  a. Cho biÕt A = 5 + vµ B = 5 - h·y so s¸nh tæng A + B vµ tÝch A.B.
  b. Gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh 
  Baøi 2: (2,50 ñieåm)
  Cho Parabol (P) : y = x2 vaø ñöôøng thaúng (d): y = mx – 2 (m laø tham soá, m ≠ 0 )
  Veõ ñoà thò (P) treân maët phaúng Oxy.
  Khi m = 3, tìm toïa ñoä giao ñieåm cuûa (p) vaø (d).
  Goïi A(xA; yA), B(xB; yB) laø hai giao ñieåm phaân bieät cuûa (P) vaø (d). tìm caùc giaù trò cuûa m sao cho yA + yB = 2(xA + xB) – 1
  Baøi 3: (1,50 ñieåm)
  Moät maûnh ñaát hình chöõ nhaät coù chieàu daøi hôn chieàu roäng 6(m) vaø bình phöông ñoä daøi ñöôøng cheùo gaáp 5 laàn chu vi. Xaùc ñònh chieàu daøi vaø chieàu roäng maûnh ñaát ñoù.
  Baøi 4: (4,00 ñieåm)
  Cho ñöôøng troøn (O; R). Töø moät ñieåm M naèm ngoaøi (O; R) veõ hai tieáp tuyeán MA vaø MB (A, B laø hai tieáp ñieåm). Laáy ñieåm C baát kì treân cung nhoû AB (Ckhaùc vôùi A vaø B). Goïi D, E, F laàn löôït laø hình chieáu vuoâng goùc cuûa C treân AB, AM, BM.
  Chöùng minh AECD laø moät töù giaùc noäi tieáp.
  Chöùng minh: 
  Goïi I laø giao ñieåm cuûa AC vaø ED, K laø giao ñieåm cuûa CB vaø DF. Chöùng minh IK//AB.
  Xaùc ñònh vò trí ñieåm C treân cung nhoû AB ñeå (AC2 + CB2) nhoû nhaát. Tính giaù trò nhoû nhaát ñoù khi OM = 2R.
  ------ Heát -----

  HÖÔÙNG DAÃN GIAÛI
  Baøi 1: (2,00 ñieåm) (Khoâng duøng maùy tính caàm tay)
  Cho bieát 
  
  Giaûi heä phöông trình: 
  
  Baøi 2: (2,50 ñieåm)
  Cho Parabol (P) : y = x2 vaø ñöôøng thaúng (d): y = mx – 2 (m laø tham soá, m ≠ 0 )
  Veõ ñoà thò (P) treân maët phaúng Oxy.
  TXÑ: R
  BGT:
  x
  -2
  -1
  0
  1
  2
  
  y = x2
  4
  1
  0
  1
  4
  
  Ñieåm ñaëc bieät:
  Vì : a = 1 > 0 neân ñoà thò coù beà loõm quay leân treân.
  Nhaän truïc Oy laøm truïc ñoái xöùng. Ñieåm thaáp nhaát O(0;0)
  ÑOÀ THÒ:
  Khi m = 3, tìm toïa ñoä giao ñieåm cuûa (p) vaø (d).

  Khi m = 3 thì (d) : y = 3x – 2
  Phöông trình tìm hoaønh ñoä giao ñieåm:
  x2 = 3x – 2
  (x2 - 3x + 2 = 0
  (a+b+c=0)
  =>x1 = 1 ; y1 = 1 vaø x2 = 2; y2 = 4
  Vaäy khi m = 3 thì d caét P taïi hai ñieåm
  (1; 1) vaø (2; 4).
  Goïi A(xA; yA), B(xB; yB) laø hai giao
  ñieåm phaân bieät cuûa (P) vaø (d). tìm caùc
  giaù trò cuûa m sao cho
  yA + yB = 2(xA + xB) – 1(*)
  Vì A(xA; yA), B(xB; yB) laø giao ñieåm cuûa (d) vaø (P) neân: 

  
  Baøi 3: (1,50 ñieåm)
  

  
  Baøi 4: (4,00 ñieåm)
  GT
  ñt:(O; R),tt:MA,MB;C
  
  
  KL
  Chöùng minh AECD laø moät töù giaùc noäi tieáp.
  Chöùng minh: 
  IK//AB

  
  BAØI LAØM:
  Chöùng minh AECD laø moät töù giaùc noäi tieáp.
  Xeùt töù giaùc AECD ta coù :
  Hai goùc ñoái 
  Neân toång cuûa chuùng buø nhau.
  Do ñoù töù giaùc AECD noäi tieáp ñöôøng troøn
  Chöùng minh: 
  Töù giaùc AECD noäi tieáp ñöôøng troøn neân
  
  Ñieåm C thuoäc cung nhoû AB neân:
  
  Suy ra : 
  Chöùng minh IK//AB

  
  Suy ra töù giaùc ICKD noäi tieáp.
  => 
  Maø 
  Suy ra 
  IK//AB (ñpcm)
  Xaùc ñònh vò trí ñieåm C treân cung nh
   
  Gửi ý kiến

  Download các phần mềm cần thiết cho máy tính

  Điểm nhạc mỗi tuần : Video Sad Angle - Hãy sống chậm để cảm nhận

  .